تشکيلات سوئد

 

سرهنگ کيومرث فرهومند  

کادر رهبری و مسئول تشکيلات سوئد

 

احمـد سليمـانـی

قائم مقام تشکيلات سوئـد

 

رضا مٌوذ نی

a
جانشین مسعول تشکیلات گوتنبورگ

 

حامد هزبر اردکانی

 كيان ايران


 

 

سرگرد عظيمی زادگان

M. Azimizadegan


مشاور در امور نظامی كيان ايران

 

 

بهنـام فتاح زاده

خبرنگار راديو کيان ايـران

محمد شهنوازی

پدافند هوايی شاخه نظامی سازمان

توسل عبدی گران سراب
 خبرنگار راديو کيان ايـرانصفحه اول