تشکيلات انگلستان      تشکيلات دانمارک      تشکيلات بلژيک      تشکيلات سوئد

شورای مديريت

سازمان ميهن پرستان کيان ايران

 

مهندس فرزين صادقيه

سرهنگ کيومرث فرهومند

سرهنگ ستاد احمد علی فهمیده

الف - شورای عالی هدایت کننده و راهبر ارگان خواهد بود.

ب   - شورای عالی، قوه ی ناظر بر ارکان کمیته اجرائی میباشد. 

        مرجع عالی کلیه تصمیم گیریها شورا بوده،  کمیته اجرائی مسئول اجرای تصمیمات

        متخذه میباشد.

پ   - سلسله مراتب حزبی و اطاعت از تصمیمات شورای عالی مدیریت وسیله ارکان

        کمیته اجرائی،  منشور والای ارگان کیان ایران شناخته میشود.

صفحه اول