ی یی ی

  ی یی ی ی 

ی ی ی ʐی یی

ی ݘ ی ی

 ی

ی (ی

  ѐ ی ی یی (ی

с ی ی ی ی

͘ ی ی ( ی 

زندگينامه سرهنگ فرهومند

ی