کادرهای تشکيلاتی

سازمان ميهن پرستان کيان ایران

 

 

سرهنگ کيومرث فرهـومنـد

شورای مديريت

مسئول تشکيلات سوئد

مهران مقصودی

رابط

درون مرز و برون مرز

 

سرهنگ ستاد احمد علی فهمیده
 

شورای اداری تشکیلات انگلستان

 

فـرزين صادقيـه

شورای مديريت

مسئول تشکيلات بلژيک


 

منصور حسن زاده

رابط دوم سازمان

هماهنگی مبارزات درون مرز


 

 

 

 

سرگرد ترابری رضا شایگان

شورای اداری تشکیلات انگلستان

 

حجت شمشیری

روابط درون مرزی
 
تدارکات سازمان

 

سرگرد پدافند هوايی محمد شهنوازی

 شاخه نظامی سازمان

 

عزيز بالــدی

مشاور عالی

 

بهروز تبريـزی

مسئول تشکيلات دانمارک

 

سرگرد رضا عظيمی زادگان

مشاور در امور نظامی سازمان

 

سـودابـه زهتــاب

مسئول واحد تشکل بانوان سازمان

 

بهنام قره داغی

مسعول روابط درون مرزی

 

بهنـام فتاح زاده

خبرنگار راديو کيان ايـران

 

محمدرضا فصيحی

مسئول واحد همآهنگی با درون مرز

 

 

شبنـم مهــدوی

مسئول تشکل بانوان در بلژيک

 

 

 

احمـد سليمـانــی

قائم مقام تشکيلات سوئد

 

 

رضا مٌوذ نی

جانشین مسعول تشکیلات گوتنبورگ

 

 

شيــدا سرجـوقيــان

گزارشگر راديو کيان ايران

 

 

 

مزدک ميانـدار اصفهانـی

مسئول امور جوانان در بلژيک

 

 

 

محمـدحسين دعائــی

امور جوانان و دانشجویان در بلژيک

 

 

 

ااکرم سادات میرباقــری

عضو تشکل واحد زنان سازمان کيان ايران

 

 

 

الکساندر ابرامیان

شاخه نضامی سازمان

 

 

 

امير امانی ملايــر

مسئول تدارکات گردهمائی ها در بلژيک