راه ما

·   مبارزه بی امان در راه آزادی نیاخاک مقدس. آگاه ساختن هموطنان از مقاصد شوم بی وطنان حاکم بر ایران و در اهتزاز نگهداشتن پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان ایران که نشانه مجد و عظمت ایران زمین میباشد.

·   حمایت و پشتیبانی ازکلیه آزادیهای فردی و جمعی و معتقدات سیاسی،  مادام که به قومیت و فرهنگ و تاریخ کهن ایران زمین لطمه ای وارد نسازد و از هرگونه بیگانه پرستی های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بدور باشد.

·   مبارزه همه جانبه با هرگونه استعمار و استثمار فردی و جمعی و حمایت از تمامی نیازهای معنوی و مادی زنان،  جوانان،  کارگران،  دهقانان،  پیشه وران،  فرهنگیان و سایر طبقات تشکیل دهنده جامعه ایران.

·   طرفداری و حمایت از صلح و امنیت. دوستی و آزادیهای فردی و اجتماعی،  رفاه و عدالت اجتماعی،  آموزش و پرورش و بهداشت همگانی،  آزادی بیان و قلم و عقیده و مذهب و درآمد از راه صحیح و درحد قدرت فکری و جسمی.

·   حمایت از ایجاد یک انقلاب عظیم فرهنگی، درجهت شناخت کامل فرهنگ و قومیت و ملیت کهن و اصیل ایرانی.

·   حمایت بی چون و چرا از یک ارتش نیرومند که ضامن یکپارچگی ایران باشد. آنچنان ارتشی که هرلحظه قادر باشد از تمامیت ارضی و قومی ایران پاسداری و حفاظت نماید.

·   طرفداری  از یک سیاست خارجی صحیح براساس احترام متقابل،  درجهت حفظ صلح و آرامش و امنیت منطقه ای و جهانی و محترم شمردن قوانین بین المللی و مفاد منشور حقوق بشر،  بدور از هرگونه سلطه گریهای فکری،  اقتصادی،  فرهنگی،  نظامی و سیاسی.

·   کوشش در راه شناساندن آرمانها و خدمات شاهنشاهان پهلوی،  بویژه به نسل جوان و تلاش در راه استقرار حکومت مشروطه سلطنتی به پادشاهی رضاشاه دوم،  براساس قانون اساسی مشروطه سلطنتی ایران،  که با خون شهدای انقلاب مشروطیت آبیاری گردیده و از قومیت،  ملیت،  فرهنگ کهن و نتیجتا ملی گرائی اصیل ایرانی و اصول منشور کوروش کبیر سرچشمه گرفته است.

·   ما بر این باوریم که شاه ودیعه تاریخ و مظهر استقلال و آزادی و دادگری و پیوند ملی،  و برتر از هر مسلک و مذهب و قوم،  متعلق به همه اندیشه ها و مذاهب و اقوام ایرانی است و در نظام پادشاهی مشروطه ایران، دولت برگزیده مجلس،  و مجلسیان برگزیده ملت میباشند و حکومت جدا از سلطنت و دین در برابر ملت پاسخگوست.

صفحه اول