کميته اجرائی کيان ايران

کمیته اجرائی کیان ایران

( شرح وظائف)

الف – دبیر کمیته:  سرگرد عبدالرضا عظیمی فر

دبیر کمیته،  در تفکیک وظائف سازمانی مربوطه،  وظیفه نظارت بر فعالیت واحدهای شش گانه تشکیل دهنده کمیته را داشته،  موظف بر ارائه گزارش نتایج این عملکردها به شورای مدیریت سازمان میباشد.

    دبیر کمیته درعین حال وظیفه رابط بین واحدهای شش گانه تشکیلاتی سازمان را با شورای مدیریت داشته،  ناظر بر تمامی فعل و انفعالات مربوط بدن روابط میباشد.

 

ب – واحد ارتباطات بین المللی

       مسئول:   فرزین صادقیه

در این واحد کلیه روابط مربوط به سازمان با اشخاص،  نهادها،  احزاب و گروههای سیاسی فعال که دارای هویت لازم در امر مبارزات سیاسی هستند در اولویت قرار میگیرد.

    واحد ارتباطات درعین حال وظیفه تدارک و تنظیم مصاحبات سازمان را که عمدتا وسیله رادیو کیان ایران،  ارگان رسمی خبری سازمان انجام میگیرد،  برعهده داشته،  همکاری گام به گام با مسئولین رادیو و همینطور شورای مدیریت را ازطریق دبیرکمیته برعهده خواهد داشت.

 

پ – واحد حفاظت و امنیت ملی

       مسئول: سرهنگ کیومرث فرهومند

در این واحد گردآوری تمامی اطلاعات مربوط به گروههای سیاسی مبارز ملی،  اطلاعات مربوط به تشکیل دهندگان این گروهها،  اظهار نظر درمورد خط مشی حفاظتی و امنیتی سازمان کیان ایران برمبنای روابط متقابل و پایاپای با این سازمانها،  اینکه چگونه میباید تبادل اطلاعات گردد که درنهایت تمامی مسائل امنیتی حفاظتی مربوط به سازمان،  اعضاء سازمان و تعیین صلاحیت های افراد سازمان برعهده این واحد خواهد بود.

 

ج – واحد تشکل بانوان

       مسئول: سودابه زهتاب

در واحد مربوط به زنان در اولین شرح وظیفه ها،  روابط تنگاتنگ دائمی بین بانوان عضو کادرهای تشکیلاتی در کشورهای مختلف مد نظر است.

    در تشکل بانوان کیان ایران،  یکپارچگی،  همصدائی و همبستگی با تمامی گروههای مبارز زن ایرانی مد نظر است.  ایجاد ارتباط با داخل ایران و بانوان رزمنده ایرانی که بویژه اعتقاد راسخ و پایدار به نظام پادشاهی دارند و نهایتا تنظیم برقراری شرکت همه جانبه و مستمر بانوان در تمامی گردهمآئی های ملیف  تظاهرات میهنی و تجمعات برضد نظام حاکم در داخل از اهم وظائف واحد تشکل بانوان خواهد بود.

 

د – واحد همآهنگی با تشکیلات درون مرزی

      مسئول:

تشکیلات درون مرزی سازمان کیان ایران و لزوم برقراری ارتباط منظم و مستمر با داخل کشور حائز اهمیت بالاست.  این واحد ضمن سعی در عضوگیری و درجریان قرار گرفتن در فعالیت های زیرزمینی مخالفین نظام یکنوع ارتباط سازمانی تنظیم شده را بین داخل و خارج برقرار خواهد نمود.

    اعضاء رسمی سازمان و فعالین عضو در حفاظت های طبقه بندی شده،  در رده های خیلی محرمانه و سری جای خواهند گرفت و واحد هماهنگی مسئول مستقیم حفاظت این رده ها خواهد بود.

 

ذ – واحد تدارکات گرهمآئی ها

      مسئول: احمد علوی

واحد تدارکات،  وظیفه همآهنگی را دربین کشورهای محل فعالیت سازمان کیان ایران برعهده داشته، تنظیم همزمان،  همگام و همراه تظاهرات مختلف،  کنفرانسها وکنگره های احتمالی سازمان را انجام خواهد داد.

    تغذیه تشکلات تابع سازمان در کشورهای مختلف ازنظر دسترسی به امکانات برپائی تظاهرات و گردهمآئی ها نیز به شرح وظائف جاری این واحد است.

 

ر – واحد انتشارات و تبلیغات

      مسئول: بهروز تبریزی

تهیه و تنظیم تمامی فعالیتهای سازمان،  انتشار آن در بین گروههای مبارز سیاسی و همینطور تشکلات سازمان در کشورهای مختلف اروپائی و در درون مرز در تهیه پوسترهای تبلیغاتی،  بروشورها و درنهایت فراهم آوردن امکانات مربوط به انتشار ای ماهنامه که مستقیما با همیاری و معاضدت شورای مدیریت انجام خواهد گرفت،  از وظائف مهم این واحد است.

 

    درنهایت در چارت سازمانی،  هر شش واحد اجرائی یاد شده با هماهنگی دبیر کمیته اجرائی چکیده فعالیت های ماهانه خود را به شورای مدیریت گزارش خواهند نمود.

    واحدهای شش گانه اجرائی،  دبیر کمتیه اجرائی و شورای مدیریت سازمان کیان ایران همه و همگی در زیر لوای پرچم سه رنگ شیر و خورشید،  خادم،  خدمتگزار و سربازان جان نثار ازبرای رهائی و نجات ميهن عزيز خواهند بود.

 

صفحه اول