به چه ميانديشيم


آرزوهای كيان ايران

در ساختار يك ميهن نوين

 


تلاش و كوشش و ايثار ما تا به آخرين قطرات خون ناچيزمان در راستای آزادی، نجات و رهائی ميهنمان از چنگال رژيم استبدادی بيدادگر اسلامی (فاشيسم اسلامی) و پس از آن، پايه گذاری يك نظام ملی، مردم سالار متكی بر آراء مردم برپايه حكومت گزينش پارلمانی گزينهء مردم خواهد بود۰


راه كارهای سياسی مورد اعتقاد ما

 حاكميت مردم در تعيين سرنوشت آينده خود با اتكاء به يك همه پرسی همه جانبه در سطح ملی كه با مشاركت تمامی مردم ايران با هرگونه خطوط فكری عقيدتی، سياسی و ايدئولوژيكی انجام خواهد گرفت۰

تمامی ملت ايران تابع بر حكومت قانون خواهند بود۰ تمامی ملت ايران در برابر قانون برابرند۰ قانونمندی حرف اول نظام سياسی اينده ما خواهد بود و در اين نظام تمامی آحاد ملت از امتيازات يكسان طبقاتی، قومی، جنسی و دينی برخوردار خواهند بود۰


توجه كامل به ميثاقهای جهانی حقوق بشر و احترام به اين حقوق در نظام سياسی ايده آل ما در ارجحيت كامل قرار دارد۰ مثاقهای جهاني حقوق بشر شامل حقوق انسانی، حقوق سياسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و تعريفی جامعتر از اين حقوق شامل، مصون بودن جان و مال و آزادی مردم در پناه قانون و حكومت قانون ايده آل ما هستند۰


آزادی بيان، آزادی قلم و آزادی بيان و عقايد سياسی در چهارچوب تعدد احزاب سياسی از مشخص ترين ايده آلهای كيان ايران خواهند بود۰ پرورش شعور سياسی و اجتناب كامل و مطلق از شعار دادنهای سياسی راه كار آموزشی مورد آرزوی ماست۰

در اين راستا تشكيل اتحاديه های كارگری، صنفی به همراه انجمنهای گوناگون همراه با هرگونه عقيده و مرام سياسی ميبايد كه در اولويت قرارگيرند۰ يك ميهن دمكرات در كنار يك سيستم دمكراسی حقيقی همانی است كه كيان ايران طلب ميكند۰


آزادی زنان۰ در نظام سياسی آينده ايران ميبايد كه زنان به حقوق حقهء خود دست يابند۰ برابری زن و مرد در تمامی سطوح مملكتی و در زندگانی اجتماعی و برخورداری از حقوق مدنی و حقوق ويژه اجتماعی لازمه بقا و پيشرفت يك جامعه پيشرو همراه با دمكراسی است۰ آزادی زن ايرانی در تعيين پوشش خود و درگامهای بعدی شركت دادن زنان ايرانی درتشكلهای نظامی درساختار بنای يك ارتش ملي نيز از اهم آرزوهای كيان ايران است۰


سياست خارجی ايران بر سه اصل بدون ترديد استقلال، حفظ تماميت های ارضی ميهن و حاكميت ملی استوار خواهد بود. نيروهای ارتش ايران تنها و تنها در برقراری اين سه اصل حركت نموده هرگونه تعرض به همسايگان، ايجاد شر و تشنج و تنش بويژه در منطقه خاورميانه مردود خواهد بود۰ مملكت در صلح و دوستی و پيوندهای يگانگی متقابل با كشورهای ديگر و ازجمله كشورهای همجوار خواهد زيست۰ مبارزه با سلاحهای هسته اي و شيميائي و تهيه آنان بويژه در كشورهائی كه بدور از موازين جهانی رعايت حقوق بشر و عدم رعايت اصول دمكراسی اداره ميشوند در دستور كار قرار خواهد گرفت۰


جدائی دين از حكومت و متعاقبا آزادی در بيان عقايد مذهبی و تعيين مذهب و مسلك و مرام دينی از ناحيه ملت هنوز هم از راه كارهای مهم و مورد آرزويماست۰ در دوران سلطه حكومت ولايت فقيه ملتمان تاران سنگينی را پرداخته است۰ پس كه در نظام سياسي آينده ايران، آزادی اديان و نه كه فقط اسلام و تا حتی بی دينی نيز ميبايد آزاد شناخته شود۰

اقوام و تيره های مختلف قومی در ايالات مختلف ايران از آزادی كامل در حفظ و اشاعه فرهنگ ما و سنت های قومی خود برخوردار خواهند بود۰ اداره ايالات در صورت امكان به مسئولينی از همان ايالت واگذار شود و روسای رده های پائينتر نيز از قوم خود باشند۰ آزادی گفتار به زبان محلی و ترويج و اشاعهء فرهنگ و زبان قومی بلامانع باشد۰ ضمن اينكه هرگونه تقاطی و برخودر اين امتيازات ابتدا با امنيت داخلی و در مرحله بعدی با تضمين استقلال و تماميت ارضی ايران مردود خواهد بود با نظارت كامل حكومت مركزی۰


تفكيك قوای سه گانه حكومتی و در اين تفكيك احترام به مرزبنديهای موجود از اهميت خاص و ويژه برخوردار خواهند بود۰ قوه مقننه قانونگزار است و قوانين آن مورد احترام قوهء مجريه۰ قوهء مجريه پاسداری از مرزهای زمينی، هوائي، دريائی و در جوار آن مجری امنيت در داخل كشور خواهد بود۰ وظائف قوه سوم، قوه قضائيه از اهميت ويژه برخوردار است۰ لزوم حفظ استقلال اين قوه دوری از هرگوه نزديكی با سياست و مذهب و برقراری عدالتهای اجتماعی در تمامی سطوح و در نزد آحاد افراد ملت بصورت يكسان و برابر از اهم آرزوهای ماست۰


توجه كامل به آموزش و پرورش در مملكت۰ سوادآموزی از بنيان و از سطح ده و دهستان و بخش و شهرستان تا به بالا۰ اجباری نمودن اين سوادآموزی و سپس توجه ويژه  به مراكز آموزشی ميهن از كودكستان تا به دانشگاه و مراکز عالی علمی.


تحصيل رايگان از سطوح پايين تا به بی نهايت و فراهم آوردن هرگونه امكانات لازمهء آموزشی و پرورشی در همين رابطه، اهميت والا و حياتی را به همراه خواهد داشت۰


تغذيه و بهداشت۰ نگرش دقيق و كامل به كثرت و ازدياد بی رويهء جمعيت که مشكلات جنبی عديده را به همراه خواهد داشت۰ كمك و فراهم آوردن مراكز متعدد بهداشتی، درمانگاهها، بيمارستانها و ساير مراكز پذيرش بيمار۰ مبارزه بی امان و مستمر با امراض مسری ناشی از آلودگی آب و هوا در بين افراد جامعه و درنهايت امر تصويب و برقراری بهداشت رايگان ايده آل بزرگ ما در نظام آينده مان خواهد بود۰


كمك دولتی به رشد فزاينده، سالم و هماهنگ در صنعت كشور و كشاورزی كشور۰ توسعه روستاها به همراه گسترش صنعت مدرن روز و كمك به اين عناصر ميبايد كه از راه تضمين قيمت فرآورده های كشاورزی، ايجاد اشتغالهای گوناگون و كمك به افزايش زيربنا و ظرفيت اقتصادی كشور عمده وظائف حكومت آينده ما خواهد بود۰ مدرنيزه كردن صنعت و در كنار آن كشاورزی و ازدياد توليدات غيرنفتی و در گامهای بعدی صادرات بيشتر و صادرات در سطح قابل قبول متضمن رفاه بيشتر زندگی و درنتيجه صعود درآمد سرانه ملی خواهد بود كه هم اكنون در رده های نازل و پايين جهانی جای گرفته است۰


مبازره با فقر جوامع، شكافتن غده ای بنام اختلاف طبقاتی و تلاش و كوشش در برقراری يك تعادل نسبی درآمد در بين آحاد افراد جامعه، مبارزه با تفاوت سطح زندگی شهرنشين ها و روستائيان، ايجاد بيمه های مختلف بيكاری، ازكار افتادگی، بيماری و كهولت، بازنشستگی، خانواده های بی سرپرست و بی ترديد كه كشته شدگان، جان باختگان و وراثی كه از آنان باقی مانده اند يك اصل كلی از برنامه ملی بازسازی و پيشرفت ايران نوين فردای ما خواهد بود۰


حمايت كامل از خانواده های شهدا و معلولين جنگی، تامين نيازهای آوارگان خارج از كشور و برقراری تسهيلات لازمه شغلی ازبرای مراجعت اين آوارگان به ميهن بويژه متواريان ازستم وظلم جمهوری ستمگراسلامی كه بی ترديد ميتوانند نقشی سازنده در امر بازسازی وطن ويران شده داشته باشدن از اولويت لازم برخوردار خواهد بود۰


درنهايت كيان ايران ارگان طرفداران مشروطه پادشاهی اعتقاد سياسی و باورهای ملی خود را بر پايه نظامی نشات گرفته از يك مشروطه واقعی پارلمانی براين پايه و بنيان استوار ميبيند كه با توجه به شرايط تاريخی و اينكه كهن ترين كشور پادشاهی درسراسر جهان بوده ايم، گستردگی وضعيت اقلمی و جغرافيايی كشور، تعدد و چندگانگي قومی ملی ، فرهنگهای ريشه دار همين تيره های قومی ملی و لزوم كامل و همه جانبه برقراری وحدت و يكپارچگی و اتحاد ملی و ميهنی بين قوميت ها تنها و تنها يك حكومت مشروطه پادشاهی ، يك سمبل وحدت و يك پادشاه عامل وحدت تضمين كننده ی ابتدا امنيت و آرامش داخلی و در گام بعدی متضمن حفظ تماميت های ارضی و استقلال ميهن عزيز در قبال هرنوع تعرض احتملای دشمنان بيگانه خواهد بود.

كيان ايران ارگان طرفداران مشروطه پادشاهی رجاء واثق دارد كه اين مهم وسيله خاندان پهلوی، خاندان بحق وارث تاج و تخت پادشاهی و فرزند برومند، ميهن دوست و سرباز وطن شاهنشاه فقيد ايران، اعليحضرت رضاشاه دوم پهلوی عملی خواهد بود و بس۰ و كيان ايران در راستای همين اعتقاد و ايمان خلل ناپذير خود چونان شاه خود جز يك سرباز وطن جانباز، ايثارگر و آماده شهادت در راه آرمانهای مقدس ملی ميهنی خود نبوده و نخواهد بود۰

 
پاينده ايران هميشه جاويدان ما
پاينده شاه جوان بخت و ناجی ايران
و پاينده مردم ايران زمين كه خود تصميم خواهد گرفت بر سرنوشت وطن خود

 

 

صفحه اول