علیاحضرت ملکه فرح پهلوی!

همسری شایسته ازبرای پادشاه ایران،  مادری بی همتا و پرارزش برای چهار فرزند پر از ارزش،  و نهایتا مام میهن ما،  مادر ایران زمین مقدس ما.

 علیاحضرت فرح !

محبوب قلوب پاک و پر از عاطفه ی میلیونها ایرانی،  ملکه گرانقدری که درتمامی این سالیان سیاهِ به دور از وطن، همیشه، همواره و در هرلحظه،  درکنار وطن،   برای وطن ، و بخاطر مام  وطن ماند، زيیست، و زندگی کرد.