گفتکو با بزرگان
سیاستمداران - امراء ارتش - دانشمندان
صفحه بعد

۱

۲

۳


۴


۵


۶


۷


۸
 

روانشاد ارتشبد فريدون جم

وزيرجنگ و رئيس کل ستاد ارتش شاهنشاهی

۱

 

 

 

 

   

خانم سیمین بهبهانی
شاعره مبارز معاصر


۱

۲

 

 

 

 

 

سناتور دکتر موسوی
سنای شا هنشاهی

۱

 

 

 

 

 

 

خانم پوران فرخزاد
شاعره نویسنده  مبارز

آرشیو
١

١١

١٢

١۳
       

دکتر کاظم وديعی

استاد دانشگاه و وزيرکار در رژيم شا هنشاهی

۱

۲

۳


۴


۵


۶


۷

 

 

روانشاد تيمسار ارتشبد
 مین
باشان فرمانده کل نیروهای زمینی ارتش شاهنشاهی


۱


۲


۳


۴


۵

   

 

  تيمسار سپهبد پرويز خسروانی، ژنرال آجودان شاه فقيد

۱

۲

۳


۴

         

 روانشاد دریادار
 دکتر احمد مد نی

۱

 

 

 

 

   

خانم دکتر سرخوش
پزشکان بدون مرز


۱


۲


 
۳


۴


۵


۶

۷

    دکتر رهنوردی،  قهرمان جهانی وزنه برداری، قا ﺌم مقام  وزير سابق بهداری و بهزیستی


۱


٢


۳


۴

 

 

 

 

 
    دریادار  امیر هوشنک آریان پور
معاونت فرماندهی نیروی
دریایی شاهنشاهی
آرشیو
٢٧

٢٨

٢٩

۳۰

۳١

۳٢

۳۳
  دکتر ناصر امینی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه شاهنشاهی

۱

 

 

 

 

   

 دکتر پروین
معاون آاکادمی سلطنتی هلند

آرشیو


٩


۱◦


۱۱


۱٢


١۳


١۴


١۵

دکتر مهندس هارون مهدوی از
فعا لین جبهه ملّی پژوهشگر سیاسی


۱


٢

 

 

 

 

 

تیمسار سرلشگر روحانی
عقاب ایران
جنبش رهاﺋﻰ ایران

۱


٢

 

 

 

   

دکتر حسن کیان زاد

۱

 

 

 

 

   

خانم پروین غفاری
مبارز سیاسی
 

۱

 

 

 

 

   

 مهندس هوشنگ سیحون
پدر معماری نوین ایران

۱

 

 

 

 

   

استاد زمان زمانی
استاد  نقاش  معاصر

۱

 

 

 

 

   

 دکترفرهنگ شفیعی
وزیر ارتباطات در
 نظام
شا هنشاهی

۱

 

 

 

 

   

 دکتر محمد عا صمی
نویسنده و پژوهشگر
مد یر مسعول گاه نامه کاوه

۱

۲

۳


۴

         

تيمسار سرلشکر اقصی
فرمانده لشکر، مدرس ارتش
- بخش اول

۱

۲

۳


۴

         

تيمسار سرلشکر اقصی
فرمانده لشکر، مدرس ارتش
- بخش دوم

۱


۲


۳


۴


۵


۶

۷

   

 دکتر ناصر انقطاع

۱

 

 

 

 

   

 رضا فاضلی فعال مبارز سیاسی

                   

۱

 

 

 

 

   

 علی دیزایی
کمیساریای عالی پلیس لندن

مجموعه مصاحبات بانو عبدی و سایر اعضای
پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم


١


٢


۳


۴


۵


6


٧


٨

٩

 بانو عبدی


١

 

 

 

 

   

مصاحبه مهندس سهراب نبوی


١


٢

 

 

 

   

مصاحبه سرهنگ منصور گرایلی


١

 

 

 

 

   

مصاحبه خانم شهناز سودایی


١

 

 

 

 

   

مصاحبه بانو آهو


١

 

 

 

 

   

مصاحبه بانوخلف زاده


١

 

 

 

 

   

ناخدا یکم بدری


١

 

 

 

 

   

آذرنگ

 صفحه قبل

 

صفحه بعد