سرهـنگ کـيـومـرث فـرهــومـنـد

 
 

مدير مسئول راديو کيان ايران

 
 

ارگان خبری كيان ايران

 
     

 

 

جدول پخش برنامه های

راديو کيان ايران

 گوتمبرگ   FM 106,3

ساعات پخش برنامه ها بوقت اروپا ميباشد)م)

و گوتمبرگ   FM 106,3
برنامه های شامگاهی

دوشنبه -22 تا 24
سه شنبه - چهارشنبه و پنجشنبه

از 21 تا 23

جمعه ها 22 تا 24

شنبه  از 00 تا 02
یکشنبه  از 21 تا 24

گوتمبرگ   FM 106,3
برنامه های نیمروزی

دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه و پنجشنبه

از 16 تا 18

جمعه ها 16 تا 19

 

 

گوتمبرگ   FM 106,3
برنامه های صبحگاهی

دوشنبه - چهارشنبه و جمعه

از 7 تا 9 بامداد

نتانانتاتن

 

 

تلفن های تماس

031 - 524114  /   031 - 7133471

031 - 7133471 فاکس